Monilazariston
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης του κτιριακού συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2020
Αρ.Πρωτ. 146

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης
του κτιριακού συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Μονή Λαζαριστών, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 17/2ης/ 29-05-2020 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων – εξοπλισμού) του κτιριακού συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών.

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Μονή Λαζαριστών

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός κώδικας

564 30

Τηλέφωνο

2310 589239

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

[email protected]

Πληροφορίες

Ελένη Γιαννέλου

 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η σύναψη σύμβασης ασφάλισης του κτιριακού συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω, καθώς και μέρους του κινητού εξοπλισμού που διαθέτει, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης από την ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών για ένα ακόμη έτος.  

Η εκτιμώμενη αξία των προς ασφάλιση στοιχείων ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (14.800.000,00€) και ειδικότερα για: (α) Κτίριο 9.000.000,00€, (β) ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 5.200.000,00€, (γ) έπιπλα – λοιπά σκεύη 450.000,00€ και (δ) ηλεκτρονικός εξοπλισμός 150.000,00€.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

1. Το κτιριακό συγκρότημα της Μονής Λαζαριστών αποτελείται από το νέο κτίριο και το διατηρητέο. Το νέο κτίριο περιλαμβάνει τα τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ και το διατηρητέο τα Η, Θ, όπως αυτά εμφαίνονται στο παράρτημα που συνοδεύει το παρόν.

Τα τμήματα Α, Δ συνθέτουν μια ενότητα και στεγάζουν το μεγάλο θέατρο. Στο Α κτίριο βρίσκεται ο χώρος της σκηνής του θεάτρου (επίπεδο 1 έως και 7). Το Δ κτίριο περιλαμβάνει το φουαγιέ του θεάτρου, το χώρο της πλατείας, τον χώρο ψυχροστάσιου (επίπεδο 2 έως 5). 

Τα κτίρια Β, Γ στεγάζουν τη Δραματική Σχολή, το μικρό θέατρο, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Εταιρεία της Μονής Λαζαριστών και μεγάλο μέρος από τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις (επίπεδο 2 έως 7).

Στα κτίρια Ε, Ζ είναι ο υπόγειος χώρος στάθμευσης του συγκροτήματος (επίπεδα 2, 3 και 4). 

Το κτίριο Η στεγάζει την αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, το Εστιατόριο, το Καφέ-Μπαρ, το MOMus–Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη (επίπεδα 4 έως 8). 

Το κτίριο Θ στεγάζει τις αίθουσες εκθέσεων του ΜΟΜus, μηχανολογικές εγκαταστάσεις (επίπεδα 4 έως 8).

Τα τετραγωνικά μέτρα ανά επίπεδο είναι:

Επίπεδο 1: 750 τ.μ., Επίπεδο 2: 5.042 τ.μ., Επίπεδο 3: 5.690 τ.μ., Επίπεδο 4: 2.950 τ.μ., Επίπεδο 5: 2.587 τ.μ., Επίπεδο 6: 1.636 τ.μ., Επίπεδο 7: 1.339 τ.μ.,  Επίπεδο 8: 478 τ.μ.

Η έκταση των παραπάνω περιγραφόμενων χώρων ανέρχεται συνολικά σε 20.478 τ.μ.

Τα παραπάνω κτίρια (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ) έχουν ανεγερθεί ή έχουν αναστηλωθεί (διατηρητέα Η, Θ) από το 1996 έως το 1997. Έχει δε γίνει εφαρμογή κατά την κατασκευή των όλων των προβλέψεων του ισχύοντος αντισεισμικού κανονισμού. Στο διατηρητέο κτίριο οι εργασίες ανακαίνισης και διαρρύθμισης των χώρων του, όπου χρειάστηκε να γίνουν, έγιναν με βάση τους ισχύοντες οικοδομικούς κανονισμούς. Συγκεκριμένα έχει γίνει εκ βάθρων αναστήλωση, με ενίσχυση όλων των στατικών στοιχείων του και έχουν τηρηθεί όλες οι προβλέψεις του σχετικού πολεοδομικού κανονισμού.

Συνολικά το κτίριο διαθέτει υψηλή ποιότητα κατασκευής ώστε να εξασφαλίζει αντοχή των στοιχείων στο χρόνο και μειωμένο αναλογικά, κόστος συντήρησης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις οικοδομικές εργασίες.

2. Στο προς ασφάλιση κεφάλαιο δεν περιλαμβάνονται τα έργα τέχνης και τα εκθέματα του ΜΟΜus- Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης- Συλλογή Κωστάκη.

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Οι προτεινόμενοι ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι που θα αφορούν στα παραπάνω περιγραφόμενα ακίνητα (εκτός των θεμελίων) και κινητά είναι οι παρακάτω:

 1. Πυρκαγιά
 2. Κεραυνός
 3. Έκρηξη (ευρεία)
 4. Έκρηξη λέβητα ή φιαλών (έστω και αν δεν εκδηλωθεί πυρκαγιά)
 5. Πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 6. Τρομοκρατικές ενέργειες
 7. Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες
 8. Κακόβουλη βλάβη
 9. Καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, διάρρηξη ή υπερχείλιση σωληνώσεων, ύδρευση – αποχέτευση – ψύξη – χιόνι – χαλάζι - παγετός, υπερχείλιση, δεξαμενών ύδρευσης, θέρμανσης σε πρώτο κίνδυνο μέχρι ποσού 1.000.000,00€
 10. Βραχυκύκλωμα σε πρώτο κίνδυνο μέχρι 30.000,00€
 11. Πρόσκρουση οχημάτων
 12. Πυρκαγιά από δάσος, χόρτα
 13. Κάλυψη καπνού
 14. Κλοπή διαρρήξεως ή αναρριχήσεως και ζημίες κατά την κλοπή σε πρώτο κίνδυνο 150.000,00€
 15. Αστική ευθύνη έναντι γειτόνων συνέπεια πυρκαγιάς και/ή έκρηξης και/ή νερών σε πρώτο κίνδυνο μέχρι ποσού 1.000.000,00€
 16. Αποκομιδή συντριμμάτων μετά από επέλευση κινδύνου σε πρώτο κίνδυνο μέχρι ποσού 1.000.000,00€
 17. Σεισμού και/ή κλονισμό από σεισμό σε πρώτο κίνδυνο μέχρι ποσού 600.000,00€
 18. Χαρτόσημο αποζημιώσεως.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Για κάθε ζημία από σεισμό μέχρι ποσού 60.000,00€

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α. Οικοδομές

9.000.000,00€

Β. Μηχανικός και μηχανολογικός εξοπλισμός

5.200.000,00€

Γ. Εξοπλισμός και περιεχόμενο γραφείων

450.000,00€

Δ. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

150.000,00€

 1. Αστική ευθύνη, που θα καλύπτει την ευθύνη απέναντι σε τρίτους από ατυχήματα (σωματικές βλάβες – ζημίες) και άδικες πράξεις (εντός του κτιριακού συγκροτήματος) και γενικά ενέργειες, παραλείψεις του ασφαλισμένου και των προστηθέντων ή των οργάνων διοικήσεώς του.

Το ασφαλιστέο ποσό σε σωματικές βλάβες/θάνατο θα είναι κατ’ άτομο 150.000.00€

Σε ομαδικό ατύχημα, εφόσον προκληθούν σωματικές βλάβες / θάνατος κατ’ άτομο 300.000,00€

Υλικές ζημίες κατά γεγονός 150.000.00€

Ανώτατο όριο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες) 500.000.00€.

5. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ

Στο κτιριακό συγκρότημα υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης σε λειτουργία που καλύπτει όλους τους χώρους.  Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος υπάρχει γεννήτρια 315 ΚVA και σύστημα από τρία UPS 40, 20 και 15 KVA, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη τροφοδοσία σε ρεύμα. Το όλο σύστημα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή από ειδικευμένο προσωπικό σε εικοσιτετράωρη βάση. Επίσης λειτουργεί και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους του κτιρίου.

1.Η ύπαρξη των παραπάνω συνεπάγεται την χορήγηση έκπτωσης στο ασφάλιστρο πυρός.
2. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο θα προσαυξηθεί κατά αντίστοιχο ποσοστό επί τοις εκατό, έτσι ώστε σε περίπτωση αποζημίωσης να μη γίνει παρακράτηση χαρτοσήμου και ΦΠΑ όπως
ορίζει ο νόμος.
3. Δεν προβλέπονται απαλλαγές υπέρ της ασφαλιστήριας εταιρίας.
4. Η ασφαλιστική κάλυψη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται σε τιμές αντικατάστασης των αντίστοιχων νέων αχρησιμοποίητων συσκευών.
5. Στην ασφαλιστική σύμβαση σε κάθε περίπτωση έχουν ισχύ οι αναγκαστικές διατάξεις του ν. 2496/97. Σε περίπτωση δικαστικής διένεξης κάθε βαθμού, διαδικασίας και είδους κατά την οποία κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη ισχυριστεί ότι από τις διατάξεις της ασφαλιστικής σύμβασης δεν καλύπτεται η επελθούσα ζημιά το βάρος της απόδειξης θα το έχει η ασφαλιστήρια εταιρία.
6. Σε περίπτωση που τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα έχουν συνολικά αξία μεγαλύτερη από το ύψους του ασφαλιζόμενου ποσού τότε ο φορέας θα θεωρηθεί για το υπερβάλλον ποσό ασφαλιστής του εαυτού του και θα συμμετέχει ανάλογα στο ποσό της απώλειας ή της ζημίας.
7. Προκειμένου να σχηματίσουν άποψη για τα προς ασφαλισμένα αντικείμενα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους του φορέα μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τον κ. Γιάννη Τσουβάλογλου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
8. Λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος θα είναι το νομικό πρόσωπο της ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ-Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.
9. Σε περίπτωση που ο φορέας θα έχει αξίωση προς αποκατάσταση της επελθούσας ζημιάς έναντι τρίτου αυτή μπορεί να περιέλθει στην ασφαλιστήρια κατά την έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλλε.
10. Με την υπογραφή της σύμβασης η εταιρία που θα επιλεγεί θα καταθέσει αποδεικτικό αντασφάλισης της σε εταιρία του εσωτερικού ή του εξωτερικού για το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Κοινοπραξίες ή συμπράξεις παρεχόντων τις σχετικές υπηρεσίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές.
11. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές εκτός από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους της παρ. 6 του κεφ. 4 της παρούσας, στην περίπτωση των οποίων ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση που κατατεθεί για αυτούς συμφερότερη προσφορά να συνάψει ξεχωριστή σύμβαση ασφάλισης,

6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η διάρκεια ασφάλισης του συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών ορίζεται για ένα (1) έτος, με ημερομηνία έναρξης την επόμενη της έγγραφης προς το ανάδοχο αναγγελίας του αποτελέσματος και με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης εκ μέρους της ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών για ένα (1) έτος.

9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020, με email στο τμήμα Προμηθειών της ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών στη διεύθυνση: [email protected]

10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή του ασφάλιστρου θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Για κάθε καταβολή θα πρέπει να εκδίδεται ταυτόχρονα από την ασφαλιστήρια εταιρία η σχετική νόμιμη απόδειξη καταβολής ασφαλίστρων.

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός 3 ημερών η οποία εξετάζεται εντός 10 ημέρων από το Δ.Σ. της Μονής. Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται καταβολή παράβολου στο Ταμείο ή σε λογαριασμό της Μονής ποσού 500 ευρώ, το οποίο επιστρέφεται εφόσον η ένσταση γίνει εν μέρει ή εν όλω αποδεκτή.

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής
Γιάννης Τσουβάλογλου

 

 
Βρείτε μας στο χάρτη
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης