Monilazariston
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση υφιστάμενου αλεξικέραυνου με νέου τύπου και ενός (1) απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης στην εγκατάσταση του νέου κτιρίου της Μονής Λαζαριστών

Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2020

Αρ.Πρωτ. 69

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Μονή Λαζαριστών, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 5/1ης/09.03.2020 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει την ανάθεση για αντικατάσταση υφιστάμενου αλεξικέραυνου με νέου τύπου και ενός (1) απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης στην εγκατάσταση του νέου κτιρίου της Μονής Λαζαριστών.

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ     

Επωνυμία

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Μονή Λαζαριστών

Ταχυδρομική διεύθυνση     

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός κώδικας

564 30

Τηλέφωνο

2310 589239

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

[email protected]

Πληροφορίες

Ελένη Γιαννέλου

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου αλεξικέραυνου με νέου τύπου και ενός (1) απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης στην εγκατάσταση του νέου κτιρίου του συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών.

Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται η Τεχνική Περιγραφή του έργου.

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 7.500,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Αντικατάσταση υφιστάμενου αλεξικέραυνου: 5.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και εγκατάσταση απαγωγού κρουσικών υπερτάσεων: 2.500,00€ πλέον Φ.Π.Α.

 

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

Ε. ΓΛΩΣΣΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δοκιμές κ.τ.λ. της τεχνικής περιγραφής (έγγραφα απαραίτητα για την αξιολόγηση των προσφορών) υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κάθε μορφή επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.

 Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  • Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης της προμήθειας και της εργασίας ορίζονται οι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο της Μονής Λαζαριστών).
  • Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών για το αλεξικέραυνο και δέκα (10) ετών για τον απαγωγό.

 Η. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν τους φακέλους των προσφορών τους με κατάθεσή τους προσωπικώς ή με εκπρόσωπο της εταιρίας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier στην έδρα της ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 21, 564 30 Σταυρούπολη (Γραμματεία - Πρωτόκολλο).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 20/03/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ.

2. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό τους.

3. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιλαμβάνει επιμέρους φακέλους που θα φέρουν σχετική σήμανση: (α) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς και (β) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος οφείλει να φέρει τις κάτωθι ενδείξεις:

  • Τα στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)
  • Τα στοιχεία αποδέκτη (ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών)
  • Την ένδειξη «Να μην ανοιχτεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου»

Την ένδειξη «Προσφορά για την αντικατάσταση υφιστάμενου αλεξικέραυνου με νέου τύπου και ενός (1) απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης στην εγκατάσταση του νέου κτιρίου της Μονής Λαζαριστών

 

Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την Τεχνική Υπηρεσία της ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών και με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει ως έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτική συναλλαγή), θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο με ΦΠΑ δεδομένου ότι η εργασία παρέχεται στην Ελλάδα.

 

Ι. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός 3 ημερών η οποία εξετάζεται εντός 10 ημέρων από το Δ.Σ. της Μονής. Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται καταβολή παραβόλου στο Ταμείο ή σε λογαριασμό της Μονής ποσού 500 ευρώ, το οποίο επιστρέφεται εφόσον η ένσταση γίνει εν μέρει ή εν όλω αποδεκτή.

 

Κ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί άμεσα να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο (α) να ακυρώσει τη διαδικασία, (β) να επαναφέρει την πρόσκληση με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους χωρίς να δημιουργηθούν δικαιώματα πάσης φύσεων σε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Ο Διευθυντής

Γιάννης Τσουβάλογλου
Βρείτε μας στο χάρτη
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης