Farmout
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Μικρή Σκηνή στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2018
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 21
564 30 Σταυρούπολη
Πληροφορίες: Ελένη Γιαννέλου
Τηλέφωνο: 2310 589239
Φαξ: 2310 651099
E-mail: festival@monilazariston.gr 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 2018

Αρ.Πρωτ.: 119 

 

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Μονή Λαζαριστών, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 14/5ης/27.04.2018 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει την παραχώρηση εκμετάλλευσης και διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων της νέας πτέρυγας της Μονής Λαζαριστών, όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις της Μικρής Σκηνής, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2018, με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού των εκδηλώσεων.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Μικρή Σκηνή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών στους υπαίθριους χώρους της νέας πτέρυγας του συγκροτήματος της Μονής Λαζαριστών και το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές, συναυλίες και παραστάσεις έως 400 θεατών.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Μικρής Σκηνής, διαμορφώνεται χώρος εκδηλώσεων όπου   αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα ενώ παράλληλα λειτουργεί χώρος παροχής ποτού και φαγητού προκειμένου να εξυπηρετείται το κοινό.

Η παραχώρηση εκμετάλλευσης και διαμόρφωσης της Μικρής Σκηνής αφορά σε όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαγγελματική επάρκεια, φερεγγυότητα, εμπειρία σε εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας και σχετική ενασχόληση με το έργο που θα αναλάβουν, καθώς και να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (εξοπλισμό, προσωπικό κλπ) για την επιτυχή λειτουργία του έργου.

 2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη οικονομική προσφορά, προφίλ και παρουσίαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσουν, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι:

  α. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δωροδοκία, απάτη, πλαστογραφία.

  β. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

  γ. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

  δ. ΄Εχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και θα λάβουν τις σχετικές άδεις για τη νόμιμη λειτουργία των χώρων παροχής ποτού και φαγητού, στον υπαίθριο χώρο της Μονής Λαζαριστών.

 3. Η συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου και συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης.

 

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 1. Το Φεστιβάλ διαθέτει riser διαστάσεων 100X200cm και ύψους 30-60cm καθώς και καθίσματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την διαμόρφωση του παραχωρούμενου χώρου.

 2. Σε περίπτωση που το Φεστιβάλ τύχει χορηγιών από εταιρίες ζυθοποιίας, αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών, η χρήση των ψυγείων που θα διαθέσουν οι χορηγοί για την τοποθέτηση και ψύξη των προϊόντων, θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο. Οι χορηγοί θα έχουν το δικαίωμα σήμανσης ή διακόσμησης του χώρου με ομπρέλες ή άλλα κινητά αντικείμενα.

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαμορφώσει τον παραχωρούμενο χώρο με δικό του εξοπλισμό (τραπέζια, καθίσματα, stands, bar stools, κλπ) ώστε να είναι κατάλληλος για τη χρήση που προορίζεται.

 • Ο Ανάδοχος παρέχει την ηχοφωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων και πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ήχου (κονσόλα ήχου, ηχεία, μικρόφωνα και συνοδευτικό εξοπλισμό προστασίας), εξοπλισμό backline, εξοπλισμό φωτισμού και συνοδευτικό εξοπλισμό ανάρτησης, ανάλογο των απαιτήσεων των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.

 • Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Φεστιβάλ, το οποίο καθορίζει τον αριθμό, τη θέση και τα όρια των εγκαταστάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης.

 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ωράριο λειτουργίας με βάση το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ.

 • O Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών που πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης του Φεστιβάλ.

 • Οι τιμές των αγαθών θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με το Φεστιβάλ.

 • Οι τιμές θα αναγράφονται υποχρεωτικά σε πίνακα αναρτημένο σε εμφανές σημείο.

 • Τα προς πώληση προϊόντα θα διατίθενται στο προσωπικό του Φεστιβάλ σε ειδικές τιμές.

 • Στον παραχωρούμενο χώρο θα διατίθενται σε αποκλειστικότητα προϊόντα χορηγών του Φεστιβάλ καθώς και συμπληρωματικά, που δεν θα είναι ανταγωνιστικά των χορηγικών προϊόντων.

 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (πάγκους, ψυγεία, σκεύη σερβιρίσματος κλπ).

 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σερβίρει τα αναψυκτικά και τα ποτά σε ποτήρια μιας χρήσης. Απαγορεύεται ρητά η πώληση σε μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες.

 • Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, των εργοδοτικών εισφορών καθώς και κάθε δαπάνη που προέρχεται από την εργοδοτική σχέση με το προσωπικό του.

 • Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί με κάθε επιμέλεια την απόλυτη καθαριότητα του χώρου, καθώς και να μεριμνά για τη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το τέλος της κάθε εκδήλωσης.

 • Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται στην καταβολή δαπανών για την εξυπηρέτηση του χώρου (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ κλπ).

 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να τηρεί τις κείμενες διατάξεις των αγορανομικών, υγειονομικών, αστυνομικών και λοιπών Αρχών.

 • Το Φεστιβάλ έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τον Ανάδοχο τυχόν διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των παραγωγών.


Ε. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ελάχιστο όριο προσφοράς για την αποζημίωση χρήσης ορίζεται στο ποσό των 4.000,00€ + Φ.Π.Α.

 

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών ποσό ίσο με το 1/4 της συνολικής αποζημίωσης χρήσης.

Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε 2 ισόποσες δόσεις: η πρώτη στις 16 Ιουλίου 2018 και η δεύτερη στις 27 Αυγούστου 2018.

 

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή του Αναδόχου θα ληφθούν υπόψη εκτός των οικονομικών κριτηρίων, δηλαδή η υψηλότερη οικονομική προσφορά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η επαγγελματική επάρκεια του συμμετέχοντος.

 

Η. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προτάσεις δηλώνουν ταυτόχρονα ότι, όποιος τελικά επιλεγεί, θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό που θα συντάξει το Φεστιβάλ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

 2. Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία σε περίπτωση που κρίνει ότι καμία από τις προτάσεις που υπεβλήθησαν δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις, δεν δεσμεύεται να επιλέξει κάποια από αυτές, αλλά δύναται αναποζημίωτα προς τους συμμετέχοντες υποψηφίους, να προτείνει στο Δ.Σ. της ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών την απευθείας ανάθεση σε τρίτο.

 3. Οι προτάσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν μέχρι την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 ηλεκτρονικά στο e-mail: festival@monilazariston.gr ή στα γραφεία της ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, 564 30 Σταυρούπολη).

 4. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.
Βρείτε μας στο χάρτη
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης