Monilazariston
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης υπαίθριων χώρων για την παροχή ποτού και φαγητού κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2019

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 21
564 30 Σταυρούπολη
Πληροφορίες: Ελένη Γιαννέλου
Τηλέφωνο: 2310 589239
Φαξ: 2310 651099
E-mail: [email protected]

 Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2019
Αρ.Πρωτ.: 104

 

Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 6/2ης/29.03.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας Μονή Λαζαριστών, προκηρύσσει την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης υπαίθριων χώρων για την παροχή ποτού και φαγητού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2019, με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών πραγματοποιείται στον υπαίθριο χώρο της Μονής Λαζαριστών και το πρόγραμμά του περιλαμβάνει μεγάλες συναυλίες και παραστάσεις καθώς και μικρότερες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Φεστιβάλ διαμορφώνονται υπαίθριοι χώροι παροχής ποτού και φαγητού, σε συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να εξυπηρετείται το κοινό.
Η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των υπαίθριων αυτών χώρων αφορά σε  μεγάλες εκδηλώσεις, τουλάχιστον 1.000 θεατών, που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο κάθε έτους. Ενδεικτικά ο αριθμός των εκδηλώσεων είναι 10 - 20 και ενδέχεται να μεταβληθεί, είτε με την προσθήκη νέων εκδηλώσεων είτε με την αναβολή ή ακύρωση προγραμματισμένων.
Το Φεστιβάλ καθορίζει τον αριθμό των σημείων (από 1 έως 3) καθώς και τις θέσεις τους ανάλογα με τον αναμενόμενο αριθμό θεατών σε κάθε εκδήλωση.

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται στον υπαίθριο χώρο της Μονής Λαζαριστών, χωρητικότητας έως 2.000 καθήμενων ή 3.000 ορθίων θεατών.
Ο υπαίθριος χώρος αποτελείται από την πλατεία, η οποία καταλαμβάνει χώρο 1.090 m2, όπου τοποθετούνται έως 1.500 καθίσματα και κερκίδα, διαστάσεων 12m X 22m, με 500 επιπλέον καθίσματα.
Όπως φαίνεται στην κάτοψη στο παράρτημα Ι, οι χώροι που παραχωρούνται για τη διαμόρφωση των υπαίθριων σημείων παροχής ποτού και φαγητού είναι τρεις (3):

 • Χώρος διαστάσεων 10 Χ 10m2, στο βάθος της κεντρικής εισόδου.
 • Χώρος διαστάσεων 2,5 Χ 5m2, αριστερά από τη μόνιμη σκηνή.
 • Χώρος διαστάσεων 2,5 Χ 5m2, δεξιά από την κερκίδα.

 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαγγελματική επάρκεια, φερεγγυότητα, εμπειρία με συμμετοχή σε εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας και σχετική ενασχόληση με το έργο που θα αναλάβουν, καθώς και να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (εξοπλισμό, προσωπικό κλπ) για την επιτυχή λειτουργία του έργου.
 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.
 3. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη οικονομική προσφορά, προφίλ και παρουσίαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσουν, δήλωση αριθμού πιστοποιητικού ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:25, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι:
  α. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δωροδοκία, απάτη, πλαστογραφία.
  β. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
  γ. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
  δ. ΄Εχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και θα λάβουν τις σχετικές άδεις για τη νόμιμη λειτουργία των χώρων παροχής ποτού και φαγητού, στον υπαίθριο χώρο της Μονής Λαζαριστών.
 4. Η συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου και συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης.

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαμορφώσει τους παραχωρούμενους χώρους με δικό του εξοπλισμό ώστε να είναι κατάλληλοι για τη χρήση που προορίζονται.
 • Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Φεστιβάλ, το οποίο καθορίζει τον αριθμό, τη θέση και τα όρια των εγκαταστάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης.
 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ωράριο λειτουργίας με βάση το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ.
 • O Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών.
 • Οι τιμές των αγαθών θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με το Φεστιβάλ.
 • Οι τιμές θα αναγράφονται υποχρεωτικά σε πίνακα αναρτημένο σε εμφανές σημείο.
 • Τα προς πώληση προϊόντα θα διατίθενται στο προσωπικό του Φεστιβάλ σε ειδικές τιμές.
 • Στους παραχωρούμενους χώρους θα διατίθενται σε αποκλειστικότητα προϊόντα χορηγών του Φεστιβάλ καθώς και συμπληρωματικά, που δεν θα είναι ανταγωνιστικά των χορηγικών προϊόντων. Οι χορηγοί θα έχουν το δικαίωμα σήμανσης ή διακόσμησης των χώρων με ομπρέλες ή άλλα κινητά αντικείμενα.
 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (πάγκους, ψυγεία, σκεύη σερβιρίσματος κλπ).
 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σερβίρει τα αναψυκτικά και τα ποτά σε ποτήρια μιας χρήσης. Απαγορεύεται ρητά η πώληση σε μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες.
 • Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, των εργοδοτικών εισφορών καθώς και κάθε δαπάνη που προέρχεται από την εργοδοτική σχέση με το προσωπικό του.
 • Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί με κάθε επιμέλεια την απόλυτη καθαριότητα των χώρων που παραχωρούνται, καθώς και να μεριμνά για τη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το τέλος της κάθε εκδήλωσης.
 • Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται στην καταβολή δαπανών για την εξυπηρέτηση του χώρου (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, κλπ).
 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να τηρεί τις κείμενες διατάξεις των αγορανομικών, υγειονομικών, αστυνομικών και λοιπών Αρχών.
 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τις παραγωγές του Φεστιβάλ με ειδικές τιμές.

 

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η διάρκεια του δικαιώματος εκμετάλλευσης των υπαίθριων χώρων αφορά στο χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2019 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019, με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας για τα ως άνω διαστήματα ενός συν ενός έτους επιπλέον, δηλαδή για τις διοργανώσεις του 2020 και 2021, κατόπιν αμοιβαίας συνεννόησης. Βασική προϋπόθεση για την ανανέωση της συνεργασίας είναι η εξόφληση του συνόλου της αποζημίωσης χρήσης για το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκάστου έτους παραχώρησης.

 

ΣΤ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 10.000,00 € + Φ.Π.Α. και αφορά στην εξυπηρέτηση 20 εκδηλώσεων. Αναλογική μείωση ή αύξηση θα υπάρχει σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες από 20 εκδηλώσεις ή περισσότερες από 20 αντίστοιχα.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν, το ελάχιστο τίμημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των 5.000€ + Φ.Π.Α. ετησίως.

 

Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνει ως εξής:

 1. Ποσό 2.500€ + Φ.Π.Α. την 1η  Ιουνίου 2019
 2. Ποσό 2.500€ + Φ.Π.Α. την 1η  Ιουλίου 2019
 3. Η εξόφληση της αποζημίωσης θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

 

Η. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σε περίπτωση ακύρωσης εκδήλωσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγω υπαιτιότητας του διοργανωτή, ο Ανάδοχος δικαιούται αναλογική μείωση στη συνολική αποζημίωση.
Στην περίπτωση όμως που γίνει η έναρξη της εκδήλωσης αλλά αυτή διακοπεί μετά από μία ώρα, λόγω βροχόπτωσης ή άλλου τεχνικού προβλήματος που τυχόν προκληθεί από την κακοκαιρία, τότε η εκδήλωση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται μείωση στη συνολική αποζημίωση.

 

Θ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για την επιλογή του Αναδόχου θα ληφθούν υπόψη εκτός των οικονομικών κριτηρίων, δηλαδή η υψηλότερη οικονομική προσφορά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η επαγγελματική επάρκεια του συμμετέχοντος.

 

Ι. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 1.  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προτάσεις δηλώνουν ταυτόχρονα ότι, όποιος τελικά επιλεγεί, θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό που θα συντάξει το Φεστιβάλ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
 2. Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία σε περίπτωση που κρίνει ότι καμία από τις προτάσεις που υπεβλήθησαν δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις, δεν δεσμεύεται να επιλέξει κάποια από αυτές, αλλά δύναται αναποζημίωτα προς τους συμμετέχοντες υποψηφίους, να προτείνει στο Δ.Σ. της ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών την απευθείας ανάθεση σε τρίτο.
 3. Οι προτάσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν μέχρι την Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] ή στα γραφεία του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, 564 30 Σταυρούπολη).
 4. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.

 
Εργαστήρια Ρομποτικής

Βρείτε μας στο χάρτη
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης