Farmout
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση εκμετάλλευσης υπαίθριων χώρων για την παροχή ποτού και φαγητού κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2018
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 21
564 30 Σταυρούπολη
Πληροφορίες: Ελένη Γιαννέλου
Τηλέφωνο: 2310 589239
Φαξ: 2310 651099
E-mail: festival@monilazariston.gr 

 

 

 

 Θεσσαλονίκη, 8 Μαΐου 2018
Αρ.Πρωτ.: 118

 

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία Μονή Λαζαριστών, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 14/5ης/27.04.2018 απόφαση του Δ.Σ., προκηρύσσει την παραχώρηση εκμετάλλευσης υπαίθριων χώρων για την παροχή ποτού και φαγητού κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2018, με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού των εκδηλώσεων.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών πραγματοποιείται στον υπαίθριο χώρο της Μονής Λαζαριστών και το πρόγραμμά του περιλαμβάνει μεγάλες συναυλίες και παραστάσεις έως 2.000 θεατών καθώς και μικρότερες.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Φεστιβάλ διαμορφώνονται υπαίθριοι χώροι παροχής ποτού και φαγητού, σε συγκεκριμένα σημεία, προκειμένου να εξυπηρετείται το κοινό.

Η παραχώρηση εκμετάλλευσης των υπαίθριων αυτών χώρων αφορά σε 15 εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018. Ο αριθμός των εκδηλώσεων είναι ενδεικτικός και ενδέχεται να αλλάξει, είτε με την προσθήκη νέας εκδήλωσης είτε με την αναβολή ή ακύρωση κάποιας προγραμματισμένης.

Το Φεστιβάλ καθορίζει τον αριθμό των σημείων (από 1 έως 3) καθώς και τις θέσεις τους ανάλογα με τον αναμενόμενο αριθμό θεατών σε κάθε εκδήλωση.


Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται στον υπαίθριο χώρο της Μονής Λαζαριστών, χωρητικότητας έως 2.000 ατόμων.

Ο υπαίθριος χώρος αποτελείται από την πλατεία, η οποία καταλαμβάνει χώρο 1.090 m2, όπου τοποθετούνται έως 1.500 καθίσματα και τη μόνιμη κερκίδα, διαστάσεων 12m X 22m, με 500 καθίσματα.

‘Οπως φαίνεται στη συνημμένη κάτοψη, οι χώροι που παραχωρούνται για τη διαμόρφωση των υπαίθριων σημείων παροχής ποτού και φαγητού είναι τρεις (3):

 • Χώρος διαστάσεων 10 Χ 10m2, στο βάθος της κεντρικής εισόδου.

 • Χώρος διαστάσεων 2,5 Χ 5m2, αριστερά από τη μόνιμη σκηνή.

 • Χώρος διαστάσεων 2,5 Χ 5m2, δεξιά από την κερκίδα.

 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαγγελματική επάρκεια, φερεγγυότητα, εμπειρία σε εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας και σχετική ενασχόληση με το έργο που θα αναλάβουν, καθώς και να διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή (εξοπλισμό, προσωπικό κλπ) για την επιτυχή λειτουργία του έργου.

 2. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη οικονομική προσφορά, προφίλ και παρουσίαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσουν, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι:

  α. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δωροδοκία, απάτη, πλαστογραφία.

  β. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

  γ. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

  δ. ΄Εχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και θα λάβουν τις σχετικές άδεις για τη νόμιμη λειτουργία των χώρων παροχής ποτού και φαγητού, στον υπαίθριο χώρο της Μονής Λαζαριστών.

 3. Η συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου και συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 1. Το Φεστιβάλ διαθέτει riser διαστάσεων 100X200cm και ύψους 30-60cm τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την διαμόρφωση των παραχωρούμενων χώρων.

 2. Σε περίπτωση που το Φεστιβάλ τύχει χορηγιών από εταιρίες ζυθοποιίας, αναψυκτικών και αλκοολούχων ποτών, η χρήση των ψυγείων που θα διαθέσουν οι χορηγοί για την τοποθέτηση και ψύξη των προϊόντων, θα παραχωρηθεί στον Ανάδοχο. Οι χορηγοί θα έχουν το δικαίωμα σήμανσης ή διακόσμησης των χώρων με ομπρέλες ή άλλα κινητά αντικείμενα.

 
Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαμορφώσει τους παραχωρούμενους χώρους με δικό του εξοπλισμό ώστε να είναι κατάλληλοι για τη χρήση που προορίζονται.

 • Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Φεστιβάλ, το οποίο καθορίζει τον αριθμό, τη θέση και τα όρια των εγκαταστάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης.

 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ωράριο λειτουργίας με βάση το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ.

 • O Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών που πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης του Φεστιβάλ.

 • Οι τιμές των αγαθών θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με το Φεστιβάλ.

 • Οι τιμές θα αναγράφονται υποχρεωτικά σε πίνακα αναρτημένο σε εμφανές σημείο.

 • Τα προς πώληση προϊόντα θα διατίθενται στο προσωπικό του Φεστιβάλ σε ειδικές τιμές.

 • Στους παραχωρούμενους χώρους θα διατίθενται σε αποκλειστικότητα προϊόντα χορηγών του Φεστιβάλ καθώς και συμπληρωματικά, που δεν θα είναι ανταγωνιστικά των χορηγικών προϊόντων.

 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό (πάγκους, ψυγεία, σκεύη σερβιρίσματος κλπ).

 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σερβίρει τα αναψυκτικά και τα ποτά σε ποτήρια μιας χρήσης. Απαγορεύεται ρητά η πώληση σε μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες.

 • Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, των εργοδοτικών εισφορών καθώς και κάθε δαπάνη που προέρχεται από την εργοδοτική σχέση με το προσωπικό του.

 • Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί με κάθε επιμέλεια την απόλυτη καθαριότητα των χώρων που παραχωρούνται, καθώς και να μεριμνά για τη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το τέλος της κάθε εκδήλωσης.

 • Ο Ανάδοχος δεν υποχρεούται στην καταβολή δαπανών για την εξυπηρέτηση του χώρου (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ κλπ).

 • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να τηρεί τις κείμενες διατάξεις των αγορανομικών, υγειονομικών, αστυνομικών και λοιπών Αρχών.

 • Το Φεστιβάλ έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τον Ανάδοχο τυχόν διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των παραγωγών.

 

ΣΤ. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το ελάχιστο όριο προσφοράς για την αποζημίωση χρήσης ορίζεται στο ποσό των 9.000,00€ + Φ.Π.Α.

 

Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών ποσό ίσο με το 1/3 της συνολικής αποζημίωσης χρήσης.

Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε 3 ισόποσες δόσεις: η πρώτη στις 29 Ιουνίου 2018, η δεύτερη στις 16 Ιουλίου 2018 και η τρίτη στις 27 Αυγούστου 2018.

 

Η. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σε περίπτωση ακύρωσης εκδήλωσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγω υπαιτιότητας του διοργανωτή, ο Ανάδοχος δικαιούται μείωση στη συνολική αποζημίωση, ύψους 600,00€ + Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση όμως που γίνει η έναρξη της εκδήλωσης αλλά αυτή διακοπεί μετά από μία ώρα, λόγω βροχόπτωσης ή άλλου τεχνικού προβλήματος που τυχόν προκληθεί από την κακοκαιρία, τότε η εκδήλωση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται μείωση στη συνολική αποζημίωση.

 

Θ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή του Αναδόχου θα ληφθούν υπόψη εκτός των οικονομικών κριτηρίων, δηλαδή η υψηλότερη οικονομική προσφορά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η επαγγελματική επάρκεια του συμμετέχοντος.

 

Ι. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προτάσεις δηλώνουν ταυτόχρονα ότι, όποιος τελικά επιλεγεί, θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό που θα συντάξει το Φεστιβάλ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

 2. Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία σε περίπτωση που κρίνει ότι καμία από τις προτάσεις που υπεβλήθησαν δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις, δεν δεσμεύεται να επιλέξει κάποια από αυτές, αλλά δύναται αναποζημίωτα προς τους συμμετέχοντες υποψηφίους, να προτείνει στο Δ.Σ. της ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών την απευθείας ανάθεση σε τρίτο.

 3. Οι προτάσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν μέχρι την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 ηλεκτρονικά στο e-mail: festival@monilazariston.gr ή στα γραφεία της ΑΜΚΕ Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 21, 564 30 Σταυρούπολη).

 4. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.

 
Βρείτε μας στο χάρτη
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης